TUTKIMUKSET

Päivitetty 26.11.2018

Molnträskin veden laatua on tutkittu alkaen vuodesta 1984. Näytteitä on otettu järven keskiosasta, jossa kokonaissyvyys on runsaat 6 m. Näytteenottokertoja on yhteensä runsaat 40, uusimmat näytteet on otettu 2018. Näytteenotot on tehty pääasiassa Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta.

Vesinäytteistä on määritetty useita eri vedenlaatuominaisuuksia, mutta eniten kuitenkin happea, ravinteita, pH:ta, alkaliniteeettia, sähkönjohtavuutta, sameutta, kemiallista hapenkulutusta, veden väriä, rautapitoisuutta ja ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuutta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Molnträskin ongelma on koko seurannan ajan ollut happipitoisuuden heikkeneminen sekä lopputalvien että loppukesien lämpötilakerrostuneisuuden aikana. Pintavedessä happipitoisuus on kuitenkin pysynyt pääsääntöisesti hyvänä.

Helinäkuussa 2018 happipitoisuus oli pinnassa hyvä, mutta 4,5 metrin syvyydessä pitoisuus oli vain 0,3 mg/l hapen kyllästeisyysasteen ollessa 3 %.

Rehevyys

Pintaveden ravinnepitoisuuksien perusteella Molnträsk on varsin selvästi rehevä. Näyttäisi siltä, että kokonaisfoforipitoisuudet ovat nousseet 1990-luvulta alkaen, mutta kokonaistyppipitoisuudet laskeneet 2000-luvulla. Kun happipitoisuus laskee pohjalla kriittisiin lukemiin, liukenee pohjasedimentistä ravinteita veteen eli järvi rehevöittää itse itseään. Tätä oli lievästi havaittavissa myös heinäkuussa 2018.

Heinäkuussa 2018 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 26 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 420 µg/l.

Muu veden laatu

Molnträskin näkösyvyys oli heinäkuussa 2018 1,7 m. Vedessä haisi rikkivety ja väri oli vihertävän kirkas. pH oli 7,4. Näytteessä oli yksittäinen E. coli -bakteeri.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Syyskuussa 2017 Pilvijärven pienkiinteistöyhdistys toi LUVYn asiantuntijoille tunnistettavaksi vesikasvinäytteitä. Yhdistys oli huolestunut vesikasvillisuuden lisääntymisestä järvessä. Erityisesti kelluvien hajoamassa olevien viherlevälauttojen ilmestyminen järvelle aiheutti huolta.

Pilvijärven vesikasvinäytteet syyskuussa 2017 edustivat kaikki normaaleja järven vesikasveja. Jos järven kasvillisuuslajisto tai lajien runsaussuhteet muuttuvat, johtuu se yleensä muutoksista kasvuolosuhteissa (valo-, ravinne- tai kilpailuolosuhteet). Käytettävissä olevan vedenlaatuaineiston perusteella näyttäisi siltä, että Pilvijärven valaistusolosuhteet olisivat parantuneet. Lisääntyneen valon lisäksi järvessä on ollut runsaasti ravinteita vesikasvillisuuden käyttöön. Nämä tekijät vaikuttivat todennäköisesti vesikasvillisuuden lisääntymiseen kesällä 2017.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Rehevän Molnträskn ongelmana on ajoittainen heikko happipitoisuus syvimmillä alueilla. Järven pH ja sitä säätelevä puskurikyky ovat hiljalleen nousseet, samoin veden väriluku. Veden epäorgaanisia suoloja mittaava sähkönjohtavuus on selvästi laskenut vuodesta 2005 alkaen. Järven fosforipitoisuudet näyttäisivät nousseen, mutta typpipitoisuudet laskeneen pitkän ajan seurannan aikana. Viimeisten vuosien (jakso 2008-2018) aikana pintaveden fosforipitoisuuksissa ei kuitenkaan ole havaittavissa muutossuuntaa.

Pilvijärvi/Molnträsk on pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan pieni järvi, joten jo vähäisetkin toimenpiteet valuma-alueella voivat vaikuttaa sen tilaan.Kaikki järven ravinnetasoa mahdollisesti nostava toiminta tulisi vähentää minimiin.

Seuranta

Kirkkonummen kunta on seurannut Molnträskin veden laatua kiitettävän säännöllisesti. Pieneen järveen kohdistuu runsaasti virkistyskäyttöpaineita, joten seurantaa on syytä jatkaa.