Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hemträsket :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Hemträsketistä on otettu vesinäytteitä vuosina 2003, 2006, 2007 ja uusimmat heinäkuussa 2012.

Vedestä on tutkittu mm: Lämpötila (°C), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), sameus (FNU, FTU), kiintoaine (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), alkaliniteetti (mmol/l), pH, väriluku (mg Pt/l), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), klorofylli-a (µg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), ammoniumtyppi (µg/l), nitriitti-nitraatti-typpi (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Hemträsket -järven happitilanne on ollut lähes kaikilla tutkimuskerroilla (yhteensä 7 kertaa) huono pohjan läheisessä vedessä. Heinäkuussa 2012 hapen pitoisuus oli pintavedessä hyvä, mutta 4,5 metrin syvyydessä heikko, vain 0,4 mg/l.

Rehevyys

Ravinnepitoisuudet kuvastavat rehevän järven arvoja. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut välillä 50-85 µg/l, kokonaistyppipitoisuus välillä 790-2900 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus välillä 23-75 µg/l. Veden pH-arvo oli loppukesällä 2006 yli 8, mikä kertoo voimakkaasta planktonlevätuotannosta. Heinäkuussa 2012 pintaveden pH oli 7,4.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja sinileväkukintoja (ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan).

Pohjaeläimet

Ei tietoa.

Kalasto

Ei tietoa.

  
Muutos järven tilassa

Käytettävissä olevan vedenlaatutiedon perusteella Hemträsket -järven tila on pysynyt kuta kuinkin ennallaan seuratun jakson ajan. Järvi on kuitenkin rehevöitymisaltis.

Seuranta

Valuma-alueen kuormituksen selvittäminen ja rajoittaminen on tärkeää. Veden laadun tilan seuranta on myös tarpeen, jotta muutokset järven tilassa huomattaisiin. Mikäli alusveden heikko happipitoisuus ulottuu väliveteen tai pintaveteen, voi rehevän järven tila heiketä nopeasti.