Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hiirlampi

Hiirlampi

 

PERUSTIEDOT

Hiirlampi sijaitsee Ikkalassa lähellä Karkkilan rajaa ja se kuuluu Hirvijoen vesistöalueeseen. Järvi on kooltaan 31 ha ja sen syvänteen suurin syvyys on noin 7 metriä. Hiirlammen veden laatua on tutkittu 70- ja 80-luvuilla säännöllisesti, mutta sen jälkeen harvemmin. Viimeiset tulokset ovat vuodelta 2013. Järvi on rehevä, mutta fosforipitoisuudet eivät kuitenkaan ole hälyttäviä. Kokonaisfosforipitoisuus on viime vuosina ollut jonkin verran 80-luvun arvoja alhaisempi.

Syvänteessä esiintyy hapettomuutta loppukesän kerrostuneisuuskausina, mikä todennäköisesti aiheuttaa ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä. Järven happitilanteen vuosittainen seuranta, samoin kuin kalaston ja kasvillisuuden perusselvitys olisi tarpeellista.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Pinta-ala

31.1 ha

Rantaviivaa

2.7 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

7.0 m

Järvityyppi, ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee useita puroja ja ojia pohjoisesta ja lännestä. Suurimpia lienevät Sammoosta luoteiskulmaan laskeva puro ja järven länsipäähän laskeva oja.

Järvestä lähtevät joet

Hiirlampi laskee etelään useamman pienen lammikon kautta Vistanojana ja myöhemmin Hirvijokena aina Pusulanjärveen saakka.

Kuormitus

Järven valuma-alueella on jonkin verran peltoa ja vesistön läheisyydessä harvakseltaan asutusta, joista voi tulla kuormitusta järveen. Loppukesän hapettomuus syvännealueella aiheuttaa todennäköisesti sisäistä kuormitusta, mikä ilmenee myös pohjanläheisen veden kohonneina fosforipitoisuuksina.

Kunnostukset

Nummi-Pusulan kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa (Heitto ja Niinimäki 2002) järveä esitetään kunnostettavan ulkoista kuormitusta vähentämällä.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven välittömässä läheisyydessä sijaitsee alla 20 asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.10.2016)