Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kairajärvi

Kairajärvi

 

PERUSTIEDOT

Kairajärven pinta-ala on noin 21 ha. Kairajärvi sijaitsee pohjois-kaakko-suunnassa ja se kuuluu Tyrylammen vesistöalueeseen. Matalaan ja pitkänomaiseen Kairajärveen laskevat rehevän Lamminjärven vedet. Järveä ympäröivä maa-alue viettää jyrkästi kohti järveä varsinkin länsipuolella, järven itäpuolella on laajat peltoalueet. Pääosa Kairajärven valuma-alueesta on metsää 79,3 % peltoja on 16 % ja vesistöä 3,7 %. Asutusta on jonkin verran. Suurin kuormittaja on maatalous, metsätalouden ja luonnonhuuhtouman osuus kokonaiskuormituksesta on pieni (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.078 Tyrylammen valuma-alue

Pinta-ala

21,237 ha

Rantaviivaa

3,59 km

Keskisyvyys

2,65 m

Suurin syvyys

4,96 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

643,38 ha

Valuma-alueen kuvaus

Pääosa Kairajärven valuma-alueesta on metsää (79,3 %). Peltoja on 16 % ja vesistöä 3,7 %. Asutusta on jonkin verran.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Lamminjärvestä laskee joki Kairajärven pohjoisosaan.

Järvestä lähtevät joet

Kairajärvi laskee Tyrylammin kautta Pitkäjärveen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Tavoitteena on säilyttää Kairajärven vedenlaatu hyvänä kiinnittämällä huomiota maatalouden ja haja-asutuksen kuormitukseen valuma-alueella. Kairajärvi ei toistaiseksi tarvitse itse järveen kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä. Toimenpiteet, jotka tehdään yläpuolisen Lamminjärven hyväksi, estävät myös Kairajärveä rehevöitymästä. Hoitokalastus saattaisi kuitenkin olla tarpeen. Kairajärvi oli vuoden 2001 koekalastuksen perusteella särkivaltainen. Järvellä pitäisi suorittaa koenuottaus hoitokalastuksen tarpeellisuuden selvittämiseksi. Lisäksi suositellaan petokalojen istuttamista järveen (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Loma- ja asuinrakennuksia on rannoilla viitisentoista ja lähivaikutusalueella noin 20 - 30 asumusta (Heitto ja Niinimäki 2002)

Ei uimarantaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Järvellä toimii Lamminjärvi-Kairajärvi suojeluyhdistys, joka on perustettu vuonna 2000.

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)