Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kivijärvi

Kivijärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Kivijärven pinta-ala on noin 87 ha. Sen valuma-alueella on pääosin metsää ja suoalueita sekä asutusta varsinkin järven pohjoispuolella. Kivijärvi on pitkänomainen ja sijaitsee itä-länsisuunnassa. Se kuuluu Oinasjärven vesistöalueeseen, jossa maatalous on suurin fosforin kuormittaja, 65 % fosforikuormituksesta on peräisin maataloudesta, 5 % haja-asutuksesta, 3 % metsätaloudesta ja 3 % laskeumasta. Typpikuormituksesta 31 % on maataloudesta, 2 % haja-asutuksesta 3 % metsätaloudesta ja 20 % laskeumasta. Luonnon huuhtouman osuus kuormituksesta on suuri (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.073 Oinasjärven valuma-alue

Pinta-ala

87.384 ha

Rantaviivaa

7.786 km

Keskisyvyys

3.77 m

Suurin syvyys

13.15 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

68,52 km2

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on enimmäkseen metsää. Alueella on myös jonkin verran peltoja ja hieman asutusta.

Suurimmat saaret

Selkäsaari ja kivisaari.

Järveen tulevat joet

Kivijärveen laskee useita ojia ja puroja.

Järvestä lähtevät joet

Koillisosasta yhteys Patamoon.

Kuormitus

Kuormitus on luultavasti vähäistä. Kuormitusta tulee valumavesien ja purojen mukana lähinnä ympäröiviltä metsä- ja peltoalueilta ja jonkin verran asutuksesta.

Kunnostukset

Kivijärven kunnostukselle ei ole katsottu olevan tarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kivijärven rannoilla on jonkin verran asutusta ja vuokramökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Ihalainen, A. 1999: Happamoituskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja Nro 138. Uudenmaan ympäristökeskus. 78 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)