Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kolmperänjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 9.8.2017

Kolmperänjärvestä on otettu näytteitä kolmesta eri näytteenottopisteestä. Näytteet on otettu vuonna 1995 marraskuussa, vuonna 2000 huhti- ja lokakuussa, vuonna 2005 heinäkuussa ja vuonna 2017 heinäkuussa. Lisäksi vuosilta 1983, 1985 – 1988 löytyy LUVYn happamoitumisseurantatuloksia.

Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain on tutkittu: lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), sameus (FNU, FTU), kloridi (mg/l), natrium (mg/l), ammoniumtyppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kadmium (µg/l)

Harvemmin on tutkittu: biokemiallinen hapen kulutus (mg/l), elohopea (µg/l), kromi (µg/l), lyijy (µg/l), kiintoaine (mg/l), kryseeni (µg/l), naftaleeni (µg/l), pyreeni (µg/l), antraseeni (µg/l), asenafteeni (µg/l), asenaftyleeni (µg/l), bentso-yhdisteet (µg/l), dibentso (µg/l), fenantreeni (µg/l), fluoranteeni (µg/l), fluoreeni (µg/l), indeno (µg/l), piidioksidi (mg/l), kiintoaine (mg/l), fluoridi (µg/l), alumiini (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (mg/l), rauta (mg/l), arseeni (µg/l), barium (µg/l), beryllium (µg/l), boori (µg/l), cesium (µg/l), epäorgaaninen kokonaishiili (mg/l), koboltti (µg/l), kupari (µg/l), nikkeli (µg/l), orgaaninen kokonaishiili (mg/l), sinkki (µg/l), sulfaatti (mg/l), vanadiini (µg/l)

Näytepisteitä: 3

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Kolmperänjärvessä ei ole esiintynyt varsinaisia happikatoja. Heinäkuussa 2017 happipitoisuus oli metrin syvyydessä hyvä. Metrin päässä pohjasta pitoisuus oli heikentynyt ja se aiheutti jonkin verran sisäistä rehevöitymistä eli ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä veteen, merkittävistä määristä ei kuitenkaan ollut kysymys. Happea oli pohjalla jäljellä 2,3 mg/l kyllästeisyysprosentin ollessa 19 %.

Rehevyys

Kolmperänjärvi voidaan luokitella karuksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa (8, 9, 10 µg/l) perusteella.

Heinäkuussa 2017 ravinnepitoisuudet olivat pintavedessä pienet, samoin a-klorofyllipitoisuus. Helpoiten käytettävissä olevat ravinneosiot oli pääosin hyödynnetty, kuten kasvukaudella yleensä on.

Muu veden laatu

Heinäkuussa 2017 veden sameus oli pieni, väriluku ilmensi melko selvästi ruskeaa vettä. Kemiallinen hapenkulutus ilmensi jonkin verran humusvaikutusta. PH oli normaali, samoin sähkönjohtavuus. Vedessä oli joitakin ulosteperäisiä E. coli bakteereita.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja sinileväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kolmperänjärven tilassa ei näyttäisi tapahtuneen huonontumista.

Seuranta

Kolmperänjärven tilaa kannattaa tarkkailla muutaman vuoden välein, jotta mahdollinen rehevöityminen huomataan ajoissa. Karun järven kasvillisuus ja kalasto olisi myös kiinnostavaa selvittää.