Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Löytty

Löytty

 

PERUSTIEDOT

Löytty-järven valuma-alueen pinta-ala on 82 ha. Järven valuma-alueella on pääosin metsää ja suota sekä asutusta jonkin verran. Järvi on muodoltaan pitkänomainen ja sen rantaviiva on mutkitteleva muodostaen useita lahtia. Asutuksesta voi tulla kuormitusta järveen, samoin pohjoispuolen suoalueilta päätyy vesistöön todennäköisesti humusvesiä. Löytty-järvi on niukkaravinteinen ja humuspitoinen.

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

83.296 ha

Rantaviivaa

5.691 km

Keskisyvyys

1.89 m

Suurin syvyys

6.01 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), Ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

3 pientä (nimetöntä) saarta järven pohjoisosassa ja yksi pieni saari lounaisosassa järveä

Järveen tulevat joet

Suo-ojia varsinkin järven pohjoisosassa.

Järvestä lähtevät joet

Löyttyjärven lounaisosasta, Herralanlahdelta, laskee puro.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Kuormitusta tulee valumavesien ja purojen mukana lähinnä ympäröiviltä suo- ja metsäalueilta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

Löytyn kunnostustoimiksi suositellaan veden laadun parantamista pyrkimällä vähentämään ulkoista kuormitusta ja ottamalla huomioon metsien käsittelysuunnitelmassa mahdolliset vesistökuormitusvaikutukset (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Löytyn rannoilla on jonkin verran asutusta ja vuokramökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 13.10.2016)