Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Musterpyy

Musterpyy

 

 

 

PERUSTIEDOT

 

Musterpyy on matalahko, mutapohjainen ja ruskeavetinen järvi, jonka viipymä on pieni. Järveen laskee pohjoisesta Härkäjoki, joka kulkee laajojen viljelysmaiden halki ja tuo vesiä Nummenjoen ja Pusulanjoen kautta Pitkäjärvestä ja Pusulanjärvestä. Jokien valuma-alueista suurin osa on viljelysmaita ja niiltä tuleva kuormitus on huomattavaa. Lisäksi Nummenjokeen johdetaan jätevesiä Saukkolan jätevedenpuhdistamolta.

 

Musterpyyn pinta-ala on 50 ha ja se laskee Lohjanjärven Maikkalanselälle. Järvi on hyvin rehevä ja ajoittain pohjanläheisessä vedessä on havaittu vähähappisuutta. Kalasto on arvion mukaan rehevälle vesistölle ominaista eli särkikalaa esiintyy varsin runsaasti. Vesikasvillisuutta, etenkin järviruokoa ja järvikortetta on paljon. Kevättulvat tuovat järveen mutaa, joka on madaltanut järveä. Musterpyyn on sanottu olleen joskus jopa 10 metriä syvä (Heitto ja Niinimäki 2002). Järvi on luonnonsuojelualuetta, se kuuluu Nummi-Pusulan-Lohjan suojeltavien lintuvesien joukkoon. 

 

 

Vesistöalue

23.061 Sitarlanjoen-Härkäjoen alue

Pinta-ala

49.689 ha

Rantaviivaa

3.447 km

Keskisyvyys

2.5 m

Suurin syvyys

4.5 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

55700.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Pitkäjärvi ja Pusulanjärvi laskevat Härkäjokena Musterpyyn pohjoispäähän.

Järvestä lähtevät joet

Musterpyy laskee Sitarlanjokena ja sittemmin Häntäjokena Lohjanjärven Maikkalansellälle.

Kuormitus

Musterpyy on laajojen viljelysmaiden halki virtaavien Nummen- ja Pusulanjoen voimakkaasti kuormittama. Myös järven rantojen tuntumassa on peltoalueita. Lisäksi kuormitusta tulee Saukkolan jätevedenpuhdistamolta, jonka puhdistetut jätevedet johdetaan Nummenjokeen. Asutusta aivan järven rannoilla on vähän. Järven kokonaiskuormitus on fosforin osalta noin 23 000 kg/v ja typpen osalta lähes 265 000 kg vuodessa.

Kunnostukset

Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa (Heitto ja Niinimäki 2002) Musterpyyn kunnostustavoitteeksi esitetään vedenlaadun parantamista ja linnustoarvon säilyttämistä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tärkeintä on ulkoisen kuormituksen vähentäminen.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Arvokkaana lintuvetenä järvellä on virkistyskäytöllistä merkitystä lintuharrastajille. Melontareitti Pusulanjoelta ja Nummenjoelta kulkee Musterpyyn läpi Lohjanjärvelle. Asumuksia järven lähistöllä on 50-60 kpl.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Musterpyy kuuluu osana Nummi-Pusulan-Lohjan lintuvesiin, jotka ovat BirdLife Suomi-FINNIBA (Finnish Important Bird Area) luettelossa suojeltavina lintuvesinä.

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)