Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pusulanjärvi

Pusulanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Pusulanjärvi sijaitsee Pusulan taajaman läheisyydessä ja aikaisemmin Pusulan jätevedet johdettiinkin järveen. Nykyisin järveen kohdistuva kuormitus on pääosin pelloilta tulevaa hajakuormitusta. Järven pinta-ala on hieman yli 200 ha ja suurin syvyys yli 10 metriä. Pusulanjärvi eli Jäämäjärvi on rehevä ja kalasto on rehevälle järvelle ominaisesti särkikalavaltaista.

Pusulanjärvelle perustettiin suojeluyhdistys vuonna 1994. Aktiivisesti toimiva yhdistys on saanut paljon hyvää aikaan. Järvellä on tehty hoitokalastuksia ja järven pohjanläheisiä vesikerroksia on hapetettu. Myös vesikasvillisuutta on niitetty. Pusulanjärven veden laatua on tutkittu säännöllisesti ja järvi on myös ollut mukana hoitokalastuksen vaikutuksia selvittäneessä yhteistutkimusprojektissa. Järven happitilanne on kunnostusten myötä kohentunut, mutta kokonaisfosforitaso on pysynyt ennallaan. Vesi on paikallisten asukkaiden mukaan kuitenkin kirkastunut ja sinilevät sekä hajuhaitat vähentyneet.

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

211.265 ha

Rantaviivaa

8.955 km

Keskisyvyys

4.91 m

Suurin syvyys

10.62 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset järvet (Rr), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä

Valuma-alueen pinta-ala

225,6 km2

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Pajusaari

Järveen tulevat joet

Pusulanjoki laskee Pusulanjärven pohjoispäähän ja Hirvijoki järven eteläpään Pietinlahteen. Lisäksi järveen laskee joitakin puroja ja ojia.

Järvestä lähtevät joet

Pusulanjärvi laskee Pusulanjoen kautta Nummenjokeen, Musterpyynjärveen ja sieltä Lohjanjärveen.

Kuormitus

Järveen ei nykyään kohdistu enää pistemäistä kuormitusta. Hajakuormitus on merkittävää, kuormitusta tulee etenkin pelloilta, joita aluma-alueella ja aivan järven läheisyydessä on varsin runsaasti (40 % lähivaluma-alueesta). Vuonna 1998 tehdyissä ainetaselaskelmissa (Lappalainen 1998) todettiin järven rehevyyden johtuvan pääosin voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta. Sittemmin sisäinen kuormitus lienee vähentynyt kunnostusten ansiosta.

Kunnostukset

Pusulanjärven suojeluyhdistys perustettiin vuonna 1994 ja varsinainen kunnostus järvellä aloitettiin vuonna 1997. Yhdistyksen lisäksi kunnostuksiin ovat eri vaiheissa osallistuneet Uudenmaan ympäristökeskus, Nummi-Pusulan kunta, Uudenmaan liitto ja TE-keskus. Järveä on kunnostettu erityisesti tehokalastamalla, joka on jatkunut vuodesta 1997 lähtien. Yhteensä kalaa järvestä on poistettu 85 000 kg, valtaosa saaliista on ollut särkeä, salakkaa ja lahnaa. Järven syvännettä on hapetettu vuodesta 1999 lähtien. Myös vesikasvillisuutta on niitetty ja suojavyöhykkeitä perustettu. Kunnostustoimiin kuuluu myös Hirvijoen uoman ennallistaminen.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Etenkin itärannalla on jonkin verran asutusta ja lomakiinteistöjä. Järven virkistyksellistä merkitystä korostaa Pusulan taajaman läheisyys. Yleisiä uimarantoja on kaksi.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Pusulanjärvelle perustettiin suojeluyhdistys vuonna 1994.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu kesällä 1996. Hirvijoen ja Pusulanjoen valuma-alueille on tehty suojavyöhykesuunnitelmat (Penttilä 2003).

Lappalainen, K. M. 1998. Pusulanjärven ainetaselaskelmat ja hapetussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskus ja Vesi-Eko oy. 31 s.

     Penttilä, S. 2003
 Suojavyöhykkeiden ja maisemanhoidon yleissuunnittelu Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella. Uudenmaan
 ympäristökeskus. Uudenmaan ympäristökeskus - Monisteita 133. 40 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)