Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Sirkkalammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Sirkkalammin veden laatua on tutkittu tiettävästi kaksi kertaa: tammikuussa 1984 ja heinäkuussa 2015, jolloin tutkimus tehtiin Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiannosta.

Vedestä on tutkittu mm. happipitoisuuteen, hapenkulutukseen, rehevyyteen, happamuuteen ja hygieeniseen tilaan liittyviä vedenlaatuominaisuuksia. Järven biologista tilaa ei tiettävästi ole selvitetty.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Sirkkalammin pintaveden happipitoisuus oli heinäkuussa 2015 melko hyvä 7,6 mg/l, välivedessä (3 m) happea oli 4,3 mg/l ja pohjan lähellä 6 metrissä pitoisuus oli 2,1 mg/l kyllästysasteen ollessa 17 %.

Tammikuun 1984 näytteenoton yhteydessä happea ei mitattu lainkaan.

Rehevyys

Sirkkalammin pintaveden ravinnepitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus ilmensivät heinäkuussa 2015 lievää rehevyyttä.

Typpipitoisuudet olivat samalla tasolla kuin vuonna 1984, fosforipitoisuus oli suurempi (1984: 11 µg/l, 2015: 20 µg/l). Se, että näytteet on otettu eri vuodenaikoina, saattaa vaikuttaa asiaan.

Muu veden laatu

Muiden mitattujen vedenlaatuominaisuuksien perusteella Sirkkalammin vesi oli heinäkuun 2015 mittauskerralla hajutonta, kirkasta mutta ruskeaa, väriluku oli 150. Myös kemiallinen hapenkuluts oli suuri, joten järvi on voimakkaasti humusvaikutteinen. Myös kevään ja kesän sateisuus on voinut nostaa veden värilukua, koska se vuonna 1984 oli 60. Sirkkalammi oli pH-arvoltaan selvästi hapan (pH oli 6,3). Veden epäorgaanisten suolojen pitoisuutta mittaava sähkönjohtavuus oli hyvin pieni. Ulosteperäisiä bakteereita ei käytännössä ollut. 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Pienen Sirkkalammin veden laatu oli heinäkuun 2015 tutkimuksen perusteella melko hyvä. Vesi oli jonkin verran hapanta ja ruskeaa. Järven syvänteen pohjan läheisen veden happipitoisuus oli melko heikko pohjalta väliveteen saakka, mutta sisäistä rehevöitymistä ei todettu. Merkittävin muutos verrattuna vuoteen 1984 oli humusvaikutteisuutta kuvaavien vedenlaatuominaisuuksien ja pintaveden fosforipitoisuuden nousu. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa se, että verrattavat näytteet otettiin eri vuodenaikoina. 

Seuranta

Mikäli mitään hälyttävää ei ilmene, riittänee että Sirkkalammin veden laatua seurataan 10-15 vuoden välein.