Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Tesväri

Tesväri

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 14.9.2017

Tesväri on pieni järvi Karjalohjan taajaman kupeessa, aivan Puujärven länsipuolella ja se kuuluu Karjaanjoki (23)-päävesistöalueeseen. Tesvärin vesi on lievästi humuspitoista ja järven tila on luokiteltu hyväksi. Rantaviivan pituus on 4,6 km ja järven pinta-ala on 30,6 ha. Järvellä ei ole tehty virallista syvyysluotausta.

Vesistöalue

23.023 Puujärven valuma-alue

Pinta-ala

30,6 ha

Rantaviivaa

4,6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä löytynyt 16 m. 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on metsää, asutusta ja jonkin verran peltoja.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Tesväriin laskee oja Kolmjärvestä ja sen lisäksi järveen laskee muutama oja, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Järvestä laskee vettä kapean salmen kautta Puujärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on kiinteää ja vapaa-ajan asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Tesvärin tilaa seuraa Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Puuj%C3%A4rvi_(23.023.1.002). (Luettu 20.8.2012)

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)

Ranta E. 2011. Puujärven veden laatu – Vuoden 2011 tulokset ja vertailu vuoteen 2010. Raportti LUVY/119. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 6 s.