Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vähäjärvi

 

PERUSTIEDOT

Tietoja päivitetty 27.2.2017                                                               

Vähäjärvi on pieni humuspitoinen järvi Kiskonjoki-Perniönjoki (24)-päävesistössä ja se sijaitsee Puujärven pohjoispuolella. Järvi on pinta-alaltaan 17,7 ha ja rantaviivaa sillä on 2,6 km, virallista syvyysluotausta järvellä ei ole tehty. Vähäjärven valuma-alueella on runsaasti metsiä ja rannat ovat osin kallioiset ja paikoin jyrkät. Järven veden tilaa seurataan säännöllisesti Pipolakodin jätevesipuhdistamon velvoitteena.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

17,7 ha

Rantaviivaa

2,6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 Näytteenoton yhteydessä todettu 5 m

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää, jonka lisäksi alueella on pieniä vesistöjä ja jonkin verran suota. Valuma-alueella on myös vähän peltoja ja järven rannalla on jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee Haapjoki Haapjärvestä, sekä muutamia pieniä tulo-ojia, joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Vähäjärvestä laskee Pajuoja Kurkjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta, lisäksi järven etelärannalla on Pipolakodin jätevedenpuhdistamo, jonka velvoitteena on seurata Vähäjärven veden laatua.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Vähäjärvellä toimii Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 9.8.2012).

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.