Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vähäjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Tietoja päivitetty 22.3.2018

Vähäjärven vedenlaatua on seurattu 1970-luvun alusta saakka. Näytteitä on otettu yhteensä neljästä havaintopaikasta, eniten tietoa on kertynyt järven keskiosan viisimetrisen syvänteen kohdalta. Vesinäytteistä on tutkittu useita eri ominaisuuksia, eniten kuitenkin veden happi- ja ravinnepitoisuuksiin liittyviä parametreja. Järveltä on otettu tavinäytteet vuosittain Pipolakodin toimeksiannosta, ajoittain myös suojeluyhdistyksen toimeksiannosta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

1990-luvulla syvänteen alusvesi kärsi useina talvina täydellisestä happikadosta, mutta viime vuosina (2007-2018) happikatoja ei ole havaittu, vaikka happipitoisuudet ovat olleet ajoittain pieniä (vaihteluväli 4 metrin syvydessä 0,4-6,2 mg/l). Suurin osa mittauksista on tehty talvella, joten syvänteen happitilanteesta kesäisin ei juuri ole tietoa.

Maaliskuussa 2018 tilanne oli edellisvuosia heikompi: havaintopaikan happitilanne oli pintavedessäkin vain tyydyttävä, pohjan lähellä heikko (4 metrin syvyydessä happipitoisuus oli 0,4 mg/l hapen kyllästysprosentin ollessa 3 %). Heikko happipitoisuus nosti ravinnepitoisuuksia pohjan tuntumassa eli tapahtui sisäistä rehevöitymistä. Tilanne johtui todennäköisesti poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden aiheuttamista valumista. Järveen valuneet humusaineet ja ravinteet aiheuttivat hapen kulumista.

Rehevyys

Vähäjärvi voidaan ravinnepitoisuuksien perusteella luokitella reheväksi järveksi. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat hieman vähentyneet, mutta vuosien välinen vaihtelu on voimakasta ja ajoittain pitoisuudet ovat hyvin suuria. 2000-luvulla fosforin määrät pintavedessä ovat vaihdelleet 18 – 46 µg/l välillä. Kokonaistypen kohdalla pitoisuudet ovat seuranta-ajan vaihdelleet 530 – 1200 µg/l välillä kuvastaen suurimmillaan järven rehevää tilaa. 

Maaliskuussa 2018 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 23 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 690 µg/l; pitoisuudet ilmensivät lievää rehevyyttä. Pohjan lähellä pitoisuudet olivat heikon happipitoisuuden vuoksi suurempia.

Muu veden laatu

Maaliskuussa 2018 Vähäjärven vesi oli voimakkaan ruskeaa, näkösyvyys oli 90 cm, pH oli pintavedessä 6,5. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä bakteereita. 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Vähäjärveltä ei ole tietoja sinileväkukinnoista.Vähäjärvellä ei tiettävästi ole tehty vesikasvillisuuskartoituksia.

Pohjaeläimet

Ei tietoa OIVA- ympäristö ja paikkatietojärjestelmässä. 

Kalasto

Kurkelanjärven alueella (24.032) tavataan mm. ahventa, ankeriasta, haukea, kuoretta, muikkua ja suutaria (Järviwiki, luettu 3.8.2012).

  
Muutos järven tilassa

Vähäjärvi on rehevä, voimakkaasti humusvaikutteinen järvi, joka kärsii varsinkin talvella alusveden heikosta happitilanteesta. Ravinteiden kokonaismäärät ovat suuria, vaikka fosforipitoisuuksissa onkin havaittavissa pientä laskua. 

Seuranta

Vähäjärven ravinne- ja happipitoisuuksia tulisi seurata jatkossakin ja seurantaa tulisi suorittaa ajoittain myös kesäaikaan. Klorofyllimittauksilla voisi tarkentaa järven tilannetta ja rehevyyden astetta.