Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Viidanjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 21.8.2017

Viidanjärvestä on otettu vesinäytteet lokakuussa 1987 ja heinäkuussa 2017. Uusimmat näytteet otettiin Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiannosta liittyen kaupungin vesistöseurantaohjelmaan.

Vesinäytteistä on analysoitu järven perustilaa kuvaavia ominaisuuksia kuten happipitoisuuteen, ravinteisiin, happamuuteen ja humukseen liittyviä vedenlaatutekijöitä. Vuoden 1987 (uudenmaan ELY-keskuksen näytteenotto) analyysivalikoimassa oli mukana myös useita metalleja.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Heinäkuussa 2017 Viidanjärven happipitoisuus oli metrin syvyydessä hyvä. Vuodelta 1987 ei ole käytettävissä happitietoja.

Järven syvin syvyys (6 m) on löytynyt vasta näytteenoton jälkeen, joten syvänteen pohjan läheisen veden happitilanteesta ei ole tietoa.

Rehevyys

Heinäkuussa 2017 pintaveden ravinnepitoisuudet kuvasivat lievää rehevyyttä. Levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus oli melko suuri. Silminnähtävää leväkukintaa ei kuitenkaan havaittu.

Järven kokonaisfosforipitoisuus oli lokakuussa 1987 metrin syvyydessä 12 ug/l, heinäkuussa 2017 vastaava pitoisuus oli 25 ug/l. Kokonaistypen osalta vastaavat luvut olivat 590 ja 560 ug/l.

Muu veden laatu

Heinäkuussa 2017 Viidanjärven näkösyvyys oli metrin. Veden sameuslukema ja sähkönjohtavuus olivat pienet, pH oli jonkin verran hapan. Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ilmensivät voimakasta humusvaikutteisuutta. Ulosteperäistä likaantumista mittaavia E. coli bakteereita ei käytännössä ollut (analyysitulos oli 2 pmy/100 ml).

Vuonna 1987 mitattujen metallien pitoisuudet olivat normaalit.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kun heinäkuun 2017 tuloksia vertaa lokakuun 1987 tietoihin, ovat suurimmat erot pH:n, väriluvun ja kokonaisfosforipitoisuuden kasvaminen eli humusvaikutteisuus ja rehevyys olisivat kasvaneet 30 vuoden aikana.

Seuranta

Viidanjärven 6 metrin syvänne on löytynyt vasta näytteenoton jälkeen, joten syvimmän pohjan happitilanteesta ei ole tietoa.