Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Ylimmäinen :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Ylimmäisen vedenlaatutuloksia on kirjattu ainoastaan kahdelta vuodelta; vuosilta 1994 ja 2007. Molempina vuosina vesinäytteitä on otettu lopputalvena ja -kesänä järven itäosasta metrin syvyydeltä. Näytteistä on määritetty mm. happi, ravinteet, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, rauta, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus ja lämpötila.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Veden happitilanne oli vuonna 1994 tammikuussa heikko. Hapen kyllästys-% oli 4 %. Loppukesällä happitilanne oli hyvä. Vastaavasti vuonna 2007 happitilanne oli helmi- ja heinäkuussa hyvä. Talvellakin hapen kyllästys-% oli yli 10 % eikä happiongelmia ollut havaittavissa.

Rehevyys

 Ympäristöhallinnon ekologisen luokituksen perusteella Ylimmäinen on lievästi rehevöitynyt. Väriluvun perusteella järvi luokitellaan pieniin humuspitoisiin järviin (väriluku on ollut, 60-200 mg Pt/l).

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Plankton lajiston tila on arvioitu järvessä tyydyttäväksi (Joensuu et al. 2010)

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Vähäisten vedenlaatutietojen perusteella järven tilassa tapahtuneita muutoksia on vaikea arvioida. Järvi on ekologisen tilaluokituksen mukaan hyvässä tilassa (vuosien 2000-2007 tuloksiin pohjautuen, Joensuu et al. 2010).

Seuranta

Ylimmäisen vedenlaatua on seurattu viimeksi vuonna 2007.