Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Joet

Joet

Lohjalla on muutamia jokivesistöjä, joiden veden laatua on seurattu viime vuosina säännöllisesti. Pienempiä puroja on runsaasti.Toistaiseksi näille sivuille on koottu tietoja neljän jokialueen tilasta. Nämä vesistöt ovat luontaisesti reheviä sekä peltoviljelyn ja haja-asustuksen rehevöittämiä. Nummenjoen ja Pusulanjoen veden laatua on seurattu 1970-luvulta alkaen ja näistä löytyy varsin runsaasti veden laatuhavaintoja. Ajankohtaisiiin virtaamatietoihin on linkki Nummenjoen seurantapisteelle ymparistöhallinnon sivuille (linkillä ei ylläpitoa).

Vesistöjen tilaa kuvataan kunkin joen kohdalla yhteenvetotaulukoissa, jossa on luonnehdinta happitilanteesta, vesistön rehevyydestä ja kiintoaineen määrästä, joka on tärkeä virtavesien elämän ylläpitäjä sekä ympäristön laadun muokkaaja. Osassa joista on myös tietoja biologisen seurannan (pohjaeläimet, kalat, vesikasvit) tuloksista. Kaaviokuvia tärkeimpien vedenlaatuparametrien muutoksista löydät ko. joen alta kohdasta kaaviot.