Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Joet :: Hirvijoki

Hirvijoki

PERUSTIEDOT

Hirvijoki on osa Hirvijoen valuma-aluetta, jonka järvisyys on n. 3 %. Valuma-alue on metsä- ja peltovaltainen. Alueella ei ole merkittäviä pistekuormittajia. Pääosa kuormituksesta on peräisin maataloudesta. Muu kuormitus on metsätalouden ja haja-asutuksen kuormitusta sekä ilman kautta kulkeutuvaa kuormitusta. Hirvijoki virtaa Hirvijoen kylän länsipuolelta ja jatkaa matkaansa laajojen peltoalueiden halki. Joen rannat ovat matalat. Hirvijoen kunnostamiselle on myönnetty ympäristölupa (LSY-2003-Y-258). Kunnostuksessa aiotaan palauttaa Hirvijoki kulkemaan Pietinlahden kautta Pusulanjärveen. Kierrättämällä vesi Pietinlahden kautta halutaan vähentää joen mukana kulkeutuvan lietteen ja ravinteiden määrää ja siten parantaa kuormituksen vastaanottavan Pusulanjärven veden laatua. Hirvijoki on mukana Uudenmaan Ely-keskuksen pienten vesien seurannassa ja rehevöityneiden järvialueiden hoitokalastuksen vaikutusten seurannassa.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Keskivirtaama

Joen keskivirtaama on 0,7 m³/s, keskimääräinen ylivirtaama 9 m³/s ja keskimääräinen alivirtaama 0,1 m³/s

Rantaviiva

Rannat ovat matalia ja peltojen ympäröimiä, joen rantojen korkeus on n. metri veden pinnasta.

Jokityyppi

Hirvijoki on luokiteltu vesistötyypiltään puroksi ja ympäristöhallinnon vesistömuodostumaluokittelussa kuuluvaksi pienien savimaiden jokityyppiin (Psa)

Valuma-alueen pinta-ala

79 km²

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääasiassa metsää ja peltoa, peltoprosentti on 24 ja turvemaiden osuudeksi on arvioitu 5,4 %.

Joen pituus, leveys ja syvyystiedot

n. 19,1 km, joen leveys on uoman alkupäässä n. 7-8 m ja syvyys. 1,5 m.

Vesistö josta joki alkaa

Hirvijokeen laskee vesiä ympäröiviltä peltoalueilta ojien kautta sekä yläpuolella sijaitsevasta Yrjönselästä ja Luhdan suolta Rausjärven ojaa pitkin.

Vesistö johon joki laskee

Hirvijoki laskee Pusulanjärveen

Kuormitus

Valtaosa kuormituksesta on peräisin maataloudesta, 83 % fosforista ja 59 % typen kuormituksesta.

Kunnostukset

Hirvijoen suualueen ennallistaminen, jossa tarkoitus on palauttaa joki kulkemaan Pietinlahden kautta Pusulanjärveen. Kunnostuksessa kaivetaan uusi jokiuoma Hirvijoesta Pietinlahteen, alkaen noin 50 metrin päässä järvestä ja Pietinlahden pohjukan kautta kaivetaan noin 200 m pitkä uoma Pusulanjärveen. Vanha uoma täytetään, jotta vesi saadaan kulkemaan uuden uoman kautta. Hankkeelle on myönnetty ympäristölupa 2004 (LSY-2003-Y-258).

Lisäksi Hirvijoen valuma-alueella on laadittu peltoalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma suojavyöhykkeiden, laskeutusaltaiden tai kosteikkojen mahdollista perustamista varten. Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut suunnitelman yhteistyössä alueen maanviljelijöiden ja kunnan maaseutusihteerin sekä ympäristösihteerin kanssa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Läheisessä Pusulanjärvessä sijaitsee yleinen uimaranta ja Pusulan Lomaranta Oy sekä venesatama.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Pusulanjärven vesiensuojeluyhdistys

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Julkaisu nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

LSY-2003-Y-258. Lupapäätös. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Helsinki. 8 s

Vilonen, K. 1999. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Hirvijoen valuma-alueella Nummi-Pusulassa. Uudenmaan ympäristökeskus Monisteita 55.