Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Joet :: Raatinjoki

Raatinjoki

PERUSTIEDOT

Raatinjoki on osa Raatinjoen-Myllyojan valuma-aluetta. Raatinjoki virtaa soisten metsäalueiden ja peltoalueiden halki. Siihen yhtyvät monet pienet ojat ja purot vesireitin varrella. Alueella ei ole merkittäviä pistekuormittajia. Pääosa joen kuormituksesta on peräisin maataloudesta. Asutusta Raatinjoen rannoilla on jonkin verran. Raatijoen ylitse on rakennettu E18 moottoritie. Tiehankkeen ympäristövaikutuksia seurataan edelleen vuonna 2012.  Raatinjoki on mukana myös Uudenmaan Ely-keskuksen pienvesiseurannassa, vesienhoidon tarpeita täydentävässä jokiseurannassa sekä siellä on tehty erillisiä pienvesiselvityksiä.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen - Myllyojan valuma-alue

Keskivirtaama

 

Rantaviiva

Valtaosa Raatinjoen rantaviivasta on maatalalousmaisemaa, lisäksi metsäisiä kumparelaikkuja on joen varrella muutamia.

Jokityyppi

Raatinjoki on luokiteltu vesistönä puroksi sekä kuuluvaksi ympäristöhallinnon vesistöjen tyypittelyssä pieniin savimaiden jokiin (Psa).

Valuma-alueen pinta-ala

67,3 km²

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäistä suota ja peltoa, peltoprosentti on noin 25 %.

Joen pituus, leveys ja syvyystiedot

Raatinjoki on n. 3,6 km pitkä (peruskartalta mitattuna).

Vesistö josta joki alkaa

Raatinjoki saa alkunsa Kranssinojasta, johon Myllyojan kautta yhtyy Äärimmäisen suon vedet. Raatin kylän yläpuolella siihen liittyy Valkerpyystä alkava Oittilanjoki ja kylän itäpuolella Mustassuolta laskevan ojan vedet. Lisäksi Hauklammen Härkäinmäen ja Heikkilän kautta virtaavan ojan vedet yhtyvät Raatinjokeen.

Vesistö johon joki laskee

Vesistö laskee Valkerpyyn länsipuolta Lohjanjärven Karjalohjanselän Karstunlahteen.

Kuormitus

Valtaosa Raatinjoen-Mylluojan valuma-alueen kuormituksesta on peräisin maataloudesta 80 % fosforista ja 53 % typen kuormituksesta. Muu kuormitus on lähtöisin haja-asutuksesta, laskeumasta ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Alueelle on tehty Maisemanhoidon yleissuunnitelma, joka koskee Lohjanjärven Maikkalanselän ja Karstunlahden sekä Karstunjoen ja Raatinjoen ympäristöä (UUSmo87). Suunnitelmassa on kartoitettu alueen historiaa, maisema- ja luontoarvoja sekä ongelmia. Selvitysten pohjalta alueelle on annettu yleisiä ja tiettyyn paikkaan kohdistuneita hoito-ohjeita. Maisemanhoitotoimenpiteet ovat vapaaehtoisia.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vaihtelevat harjumaastot Raatinjoen ympärillä tarjoavat hyvät ulkoilumahdollisuudet. Läheisessä Valkerpyyssä on yleinen uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Hagman, A-M. 2008: Sammatin järvet – yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma. Julkaisu 185. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 66 s.

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Julkaisu nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. ym. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010. Helsinki. 192 s.