Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Syvälampi, Siuntio

Syvälampi

 

PERUSTIEDOT

Syvälammen pinta-ala on noin 6 ha. Järvi kuuluu Tjusträskin alueeseen. Syvälampea ympäröivät havumetsät, alueella on myös kohtalaisesti mökkejä ja haja-asutusta. Lisäksi järven länsirannalla sijaitsee leirikeskus. Syvälampi on muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee koillis-lounaissuunnassa. Kuormitus on todennäköisesti vähäistä ja luonnon huuhtouman osuus suuri. Metsätalous ja haja-asutus voivat aiheuttaa kuormitusta sekä jonkin verran kuormitusta voi tulla ilma-laskeumasta.

Syvälampi on luokiteltu vedenottoon soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Syvälammen perusselvitys ja kunnostustarpeen arviointi on tehty vuonna 2012 osana Siuntion kunnan järvikunnostusohjelmaa. Aikaisemmin vuosina 2008-10 järvikunnostusohjelmassa tehtiin Tjusträskin ja Vikträskin perustila selvitykset ja laadittiin kunnostussuunnitelmat näille järville (Ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.2.2011).

Vesistöalue

22.002 Tjusträskin alue

Pinta-ala

6,349 ha

Rantaviivaa

1,173 km

Keskisyvyys

7,6 m

Suurin syvyys

13,2 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

58,1 ha

Valuma-alueen kuvaus

Pääosin metsää, suota ja kalliota. Ei peltoja.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Syvälammen kuormitus on vähäistä. Ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan aiheuttaa luonnonhuuhtouma (osuus fosfori- ja typpikuormituksesta on n. 50 %). Loma-asutus aiheuttaa vajaan kolmanneksen fosforikuormituksesta ja 7% typpikuormituksesta. Syvälampeen aiheutuu pistekuormitusta Korpirauhan leirikeskuksen jäteveden puhdistamon toiminnasta (5% fosfori- ja yli 15% typpikuormituksesta).

Sisäinen kuormitus ei ole vielä aiheuttanut selvää lammen tilan huonontumista, mutta tilannetta tulisi tarkkailla: Syvälammen Pohjan läheisen veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti aina pinnan läheisen veden pitoisuuksia korkeampia, mikä kertoo sisäisestä kuormituksesta (Hagman 2012).

Kunnostukset

Tällä hetkellä kunnostustarpeita ei ole.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Syvälammen rannalla sijaitsee Helsingin seurakuntien ylläpitämä Korpirauhan leirikeskus (www.helsinginseurakuntayhtyma.fi) ja sen yhteydessä uimaranta. Lisäksi järven ympärillä on jonkin verran kesämökkejä ja alueelle on rakennettu kolme erityyppistä luontopolkua (1, 2, ja 8 km).

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Hagman (2012). Siuntion Syvälahden kunnostussuunnitelma, Siuntion kuntakohtainen järvikunnostusohjelma http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74847/Raportteja_28_2012.pdf?sequence=4

www.siuntio.fi/yhdyskunta/ymplaut/esityslistat/2011/ympltk_esl_2.2011.pdf luettu 21.11.2011

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.2.2011