Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Enäjärvi

Enäjärvi

 

PERUSTIEDOT

Vihdin Enäjärvi on Siuntionjoen vesistön latvajärvi, joten sen veden laadulla on vaikutusta alapuoliseen vesistöön. Enäjärven koillispäässä sijaitsee Ojakkalan taajama ja lounaispuolella Nummelan taajama. Järven rannoilla on runsaat 150 kesämökkiä. Enäjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. Enäjärvellä on tehty runsaasti töitä järven kunnostamiseksi.

Vesistöalue 

22.005 Enäjärven valuma-alue

Pinta-ala      

492,259 ha

Rantaviivaa   

16,435 km

Keskisyvyys 

3,22 m

Suurin syvyys

9,1 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: välttävä, kemiallinen tila: hyvä

Valuma-alueen pinta-ala

34 km2

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on taajamien, haja-asutuksen ja mökkien lisäksi peltoa ja metsäsaarekkeita.

Suurimmat saaret

Enäjärvessä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Enäjärven lahtiin (mm. Ridalinlahti, Reuhuunlahti, Hannulanlahti) laskee ojia.

Järvestä lähtevät joet

Enäjärvi laskee Poikkipuoliaiseen.

Kuormitus

Hajakuormitusta, joka on suurimmaksi osaksi peräisin peltoviljelystä.

Kunnostukset

Enäjärveä on kunnostettu vuodesta 1993 alkaen suurelta osin särkikalojen poistokalastuksella. Lisäksi Niemoon etulahden syvännettä ja Rompsin syvännettä on hapetettu, laskuojiin on rakennettu laskeutusaltaita ja kosteikkoja yhteensä 15 kpl. Kunnostuksen vaikutusia on seurattu tutkimalla järven sedimenttiä, veden laatua ja biologiaa. Järven tilaluokka on noussut huonosta välttävään kunnostustoimenpiteiden ansiosta. Kunnostus jatkuu edelleen.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Enäjärvessä on kaksi uimarantaa: Ojakkalan uimaranta järven koillispäädyssä ja Enärannan uimaranta lounaispäädyssä.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajamista Vihdin Enäjärvellä on rajoitettu siten, että veneen moottorin teho saa olla enintään viisi (5) hevosvoimaa. Rajoitus ei koske sairaankuljetus- tai pelastustoimintaa eikä purjehdus- tai vastaavien kilpailujen toimitsijoita.

Paikallinen suojeluyhdistys

Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys toimii järvellä erittäin aktiivisesti.

Lisätietoa

Enäjärvi on syvyysluodattu ympäristöhallinnon toimesta lokakuussa 1995. Järven teoreettinen viipymä on 1,7 v. Järven luusuassa on pohjapato, jonka on rakentanut Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri vuonna 1994.

Kirjallisuuslähteet:

Keskitalo, J. 2012: Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010–2011. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema. 7.8.2012. Moniste 43 s.

Määttänen, K. & Vesala, S. 2012: Enäjärven koekalastukset vuonna 2011. Riista- ja kalantutkimuslaitos. Evon riistan- ja kalantutkimus. 6 s.

Olin, M. & Ruuhijärvi, J. 2002 (toim.): Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset. Vuosiraportti 2001. Kala- ja riistaraportteja nro 262. Helsinki. 136 s.

Suonpää, A. & Mettinen, A. 2014: Vihdin jätevesihuollon vaihtoehtojen YVA - vesistövaikutukset Siuntionjoen vesistössä. Vihdin Veden toimeksiannosta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö. Tutkimusraportti 457/2014. 65 s.

Mettinen, Aki 2019: Enäjärven simpukka- ja kalakuolemat kesällä 2018. Yhteenveto näytteenottojen tuloksista. Pdf-raportti Vihdin kunta/Ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, moniste 3 s + liitteet.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.1.2019).

www.jarviwiki.fi