Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Petarträsk

Petarträsk

BASUPPGIFTER

Pätarträsk är en liten, till formen rund sjö väster om Ingå på Orslandet. Pätarträsket är frodigt och sjöns vatten är brunt.Sjön har i delgeneralplanen för Ingå inre skärgård klassats som lokalt mycket viktig och man har rekommenderat att sjöns stränder skall förbli obebyggda.

I dett nu är stränderna till stor del obebyggd myr, längre upp på land även torrare kärrtyper. Pätarträsket är troligtvis historiskt sett en glosjö och den kan därför eventuellt tolkas som ettobjekt som avses i vattenlagens 11 paragraf. Enligt lagen är det förbjudet att utsätta  en max 10 ha stor  glosjö i naturtillstånd för faktorer som kan äventyra dess naturtillstånd.

Vattendragsområde

Sjundeå-Ingå kustområde (91.71) 

Yta

2,18 ha

Strandlinje

Ca 600 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Pätarträskets tillrinningsområde utgörs av barrskog och berg. Sjön omges av kärr och inom tillrinningsområdet finns ingen bosättning.

Största öarna

I sjön finns inga öar

Inkommande åar

Inga tydliga inkommande bäckar eller diken.

Åar som utgår från sjön

Inga tydliga bäckar eller diken som utgår från sjön, flödesriktningen i det dike som utgår från sjöns noröstra del är oklar.

Belastning

Sjön belastas från de omkring liggande kärret och skogsområdena.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013.

Oiva- miljö- och karttjänst  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.

Vesilaki 2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L2P11