Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Rövassträsket

Rövassträsket

BASUPPGIFTER

Rövassträsket  är en väldigt liten, frodig sjö i västra delen av Ingå på Orslandet i Barösund. Sjöns stränder är  öppna och björkbevuxna kärrmarker, Rövassträsket är  sanniolikt en glosjö (Luontotieto Keiron Oy 2013) Enligt §11 i vattenlagen är det  förbjudet att riskera naturtillståndet  i en glosjö som befinner sig i naturtillstånd och är max 10 ha stor,

Vattendragsområde

Sjundeå-Ingå kustområde (91.71)

Yta

1,48 ha

Strandlinje

Ca. 400 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet består huvudsakligen av löv- och granskog, men sydväst om sjön finns även ett litet kärr. Runt sjön finns ingen bosättning.

Största öarna

Sjön har inga holmar.

Inkommande åar

Inga inkommande bäckar. 

Åar som utgår från sjön

Från sjön rinner en bäck mot nordost till Sonavik naturskyddsområde.

Belastning

Belastning kommer till sjön från de omkring liggande skogs- och kärrmarkerna.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra NYlands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.

Vesilaki 2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L2P11